برچسب: پرتاب ناموفق ماهواره پیام

پرتاب ناموفق ماهواره پیام امیرکبیر

ماهواره سنجشی پیام امیرکبیر که قرار بود در مدار حضیض 500 کیلومتری از سطح زمین ماموریت خود را...